Toimitasuunnitelma 2022

Oulun kansallinen senioripiiri ry

  Rekisterinumero 149.372

  Y-tunnus 3041790-7

Toimintasuunnitelma vuosi 2022 

Yleistä

Oulun kansallinen senioripiiri ry:een (piiri) kuuluu seitsemän jäsenyhdistystä; Kainuun kansalliset seniorit ry, Kalajoen kansalliset seniorit ry, Kuusamon kansalliset seniorit ry, Oulun kansalliset seniorit ry, Pyhäjärven Seniorit ry, Raahen kansalliset seniorit ry ja Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry. Piiri on Kansallinen senioriliitto ry:n (liitto) jäsen.

Vuosi 2022 on piirin 34. toimintavuosi.  Piirin toimintaa ohjaavat hyväksytyt säännöt ja liiton linjaukset. Liiton vuoden 2022 teema on ”Rohkeasti tulevaisuuteen”.

Piiri

-        toimii jäsenyhdistystensä yhdyssiteenä

-        tukee jäsenyhdistystensä toimintaa

-        toimii ikääntyvien ja eläkeläisten alueellisena edunvalvojana ja pitää yhteyttä muihin eläkeläisjärjestöihin

-        on puolueisiin sitoutumattomana

-        toimii noudattaen liiton hyväksymiä arvoja; elämän myönteisyyttä, itsensä ja toisten arvostamista, vastuuta itsestä ja muista, suoraselkäisyyttä, ja perinteiden kunnioittamista.

 Sääntömääräiset kokoukset

 Piiri järjestää sääntöjensä mukaan kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään huhtikuun 15. päivänä sekä syyskokouksen marraskuun loppuun mennessä. Kokoukset pyritään järjestämään vuorojärjestystä noudattaen eri paikkakunnilla.  Järjestämisvastuussa oleva yhdistys järjestää kokouksen yhteyteen oheisohjelmaa, kulttuuri-/tai viihdeosion.

Kuusamon kansalliset seniorit ry järjestää kevätkokouksen 9.4.2022. Piirihallitus esittää, että syyskokouksen järjestää Kainuun kansalliset seniorit ry.

Piirihallitus

Piirihallitus kokoontuu kaksi – kolme kertaa vuodessa ja asioiden niin vaatiessa useamminkin. Kokoukset pyritään pitämään piirin järjestämien tilaisuuksien yhteydessä. Kokousten ajankohdat ilmoitetaan erikseen. Uuden piirihallituksen järjestäytymiskokous pidetään syyskokouksen yhteydessä heti sanotun kokouksen jälkeen.

Kokoukset voidaan tarvittaessa pitää myös ns. etäkokouksina, Teams- ja/tai sähköpostikokouksina.

Piirihallitus ei perusta erillisiä työvaliokuntia. Erilliskysymykset valmistellaan piirihallituksen kokouksissa ja tarvittaessa etäkokouksissa tahi yksittäistä asiaa varten valittavissa toimikunnissa.

Säännönmukaisten kokousten lisäksi piirihallitus järjestää;

 –   strategiakokouksen siitä, miten liiton strategiaa voidaan hyödyntää piirin toiminnassa

 –  piirihallituksen jäsenten ja jäsenyhdistysten valitsemien henkilöiden kanssa toiminnan kehittämis-/suunnittelupäivän myöhemmin tarkemmin täsmentyvällä tavalla.

Senioriliitto

– Juhlaristeily Silja Europalla 18. – 19.5.2021.

Koulutus

 Liitto järjestää vuosittain piireille ja yhdistyksille suunnatut puheenjohtajien sekä sihteerienkoulutustilaisuudet. Piiri seuraa aktiivisesti liiton tarjoamia koulutustapahtumia. Piirihallituksen jäsenet osallistuvat niihin tarpeen mukaan.

Liitto järjestää Teamsin välityksellä jatkuvasti koulutusta piirien ja yhdistysten toimijoille (uudet hallituksen jäsenet, puheenjohtajat, sihteerit, kerhovastaavat) sekä eri aiheista asiantuntijaluentoja sekä ns. Kilta-kahveja ja muita etäkahveja viestinnästä ja vastaavista aiheista, joihin toimijoiden ohella toivotaan aktiivista osallistumista niin piirin kuin jäsenyhdistysten tasolla.

Piiri järjestää tarvittaessa jäsenyhdistysten jäsenille koulutusta ajankohtaisista asioista; mm. digitalisaatioon liittyen.

Jäsenhankinta

 Tavoitteena on jäsenmäärän lisääminen.

Tavoitteen toteuttaminen;

 – Senioriliiton Rohkeasti seniori-/ RoSe - hanke tukee jäsenyhdistysten jäsenhankintaa; Hankkeen puitteissa Oulun piirin alueella tullaan järjestämään Rohkeasti senioriksi-kurssi.

– Piiri julkaisee ja toivoo jäsenyhdistysten julkaisevan Facebookissa jäsenhankintaa tukevan, mielenkiintoa herättävän mainoksen.

 – Pääpaino jäsenhankinnassa on jäsenyhdistyksillä; Jäsenyhdistyksiä kehotetaan osallistumaan liiton jäsenhankintakampanjoihin, järjestävän erilaisia jäsenhankintaan liittyviä tempauksia, yhdistysten ulkopuolisille suunnattuja senioreiden toimintaa esitteleviä ns. matalan kynnyksen tapahtumia, julkaisevan paikallisissa sanomalehdissä toiminnastaan juttuja sekä mahdollisuuksien mukaan osallistuvan piirin toiminta-alueella järjestettäville seniorimessuille ja tuomaan järjestöön kuulumattomia ystäviänsä omiin viikko-/ kuukausitilaisuuksiinsa.

Harrastus- ja virkistystoiminta

iton sauvakävelypäivä ja/ tai liikuntaviikko toteutetaan toukokuun 2022 alussa. (teema ”Ota kaveri mukaan”). Jäsenyhdistysten toivotaan järjestävän samanlaisen tapahtuman samanaikaisesti liiton järjestämän tapahtuman kanssa.

 Piirin kirkkopyhä järjestetään helatorstaina 26.5.2022 Ylivieskassa.

Matkat/ Retket

Piiri ei järjestäjä toimintavuoden aikana jäsenyhdistyksille yhteistä matkaa, elleivät erityiset syyt anna siihen aihetta.

Painopiste harrastus- ja virkistysmatkojen järjestämisessä on piirin jäsenyhdistyksillä.

Kalajoen kansalliset seniorit ry järjestää 17.6.2022 matkan Ilmajoen oopperajuhlille, oopperaan Hiljaiset perivät maan – ooppera Lapuan liikkeestä, ja tarjoaa muille piirin jäsenyhdistyksille tilaisuuden osallistua sille.  Piirihallitus toivoo jäsenyhdistyksiltä muutenkin yhteistoimintaa matkojen järjestelyissä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamista ja siten kustannusten jakamista. Jäsenyhdistysten jäsenten toivotaan vierailevan toisten jäsenyhdistysten tilaisuuksissa, mitä tarkoitusta palvelemaan piirihallituksen kotisivuille tullaan laittamaan linkit jäsenyhdistysten kotisivuille.

Muu toiminta

Piirin jäsenyhdistysten toivotaan muistavan pyhäinpäivänä 5.11.2022 kello 15.00 maamme sodissa kaatuneita viemällä kynttilät paikkakuntansa hautausmaalle sankarivainajien muistomerkille.

Neljän piirin tapaaminen/ järjestelyvastuu on Keski-Suomen kansallinen senioripiiri ry:llä.

Palkitseminen

 Piiri kiinnittää jäsenyhdistysten huomiota siihen, että ne huomioisivat erityisesti senioritoiminnassa ansioituneita jäseniään myöntämällä heille liiton pronssisia ansiomerkkejä sekä anoisivat heille hopeisia ja kultaisia ansiomerkkejä sekä kutsumalla heitä säännöissä edellytetyllä tavalla kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseniksi ja palkitsemaan ansioituneita jäseniään myös muulla tavalla.

Tiedottaminen

 Ulkoisen tiedottamisen hoitaa piirihallituksen valitsema verkkosivuvastaava.

Tiedottamisessa käytetään mahdollisimman tehokkaasti Patina-lehteä. Toiminnasta informoidaan myös paikallislehdissä ja tarpeen mukaan muissakin tiedotusvälineissä.

 Sisäisen tiedottamisen hoitavat puheenjohtaja, sihteeri ja/tai erikseen nimetty tiedottaja. Tiedotuskanavina käytetään yhdistyksen verkkosivuja, sähköposteja, tekstiviestejä, Facebook-sivustoja ja kirjallista tiedotteita (puheenjohtajan kirjeet).

Talous

 Piirin käyttövarat koostuvat ensisijaisesti Kansion kurssitoiminnan tuesta ja liiton maksamasta jäsenmaksujen palautuksesta. Yhdistykset eivät maksa jäsenmaksua piirille.

Piiri anoo liiton hallitukselta STEA-rahoitteista jäsenjärjestöavustusta 3 000.00 euroa.

Avustus käytetään siten, että järjestetään

-        koulutusta digitalisaatiosta, yhdistystoiminnasta yhdistyksen uusille toimijoille, jäsenyhdistysten yhteisistä toimintamuodoista.

Toimintavuoden talousarvio ja Kansion koulutussuunnitelma on laadittu erillisinä asiakirjoina.

Edustukset

  – Kansallinen senioriliitto ry:n liittovaltuuston jäsenenä ja varapuheenjohtaja kaudella 2020 – 2023 toimii Esa Anttonen, Kainuun kansalliset seniorit ry.

 – Pohjois-Pohjanmaan eläkeläisjärjestöjen Eetu ry:n neuvottelukunnan hallituksen jäsenenä vuonna 2022 toimii Juhani Nevala, Ylivieskan seudun kansalliset seniorit ry.

 Oulun kansallinen senioripiiri ry:n hallitus

Käsitelty piirihallituksen kokouksessa 18.11.2021

Hyväksytty piirin sääntömääräisessä syyskokouksessa 29.11.2021